Tietosuojaseloste

Tältä sivulta löydät tietoa LOWO Oy:n tietosuojasta ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR, 679/2016) mukaisen kuvauksen tietosuojakäytännöistämme.

Seuraamme tietosuojakehitystä sekä tietoturva-asioita LOWOssa aktiivisesti ja muutamme toimintaamme sekä tätä selostetta niiden edellyttämällä tavalla.

Tutustuthan tähän selosteeseen huolellisesti ja palaat aika ajoin sen pariin.

Päivitetty 25.5.2022

1. REKISTERINPITÄJÄ

LoWo Oy
Y-tunnus: 3113726-1
Rautatienkatu 20, 15110 Lahti

2. REKISTERISTÄ VASTAAVA HENKILÖ JA YHTEYSTIEDOT

Tietosuoja-asioissa yhteyshenkilönä toimii Tuomas Huokuna.

Yhteydenotot tietosuoja-asioissa tulee tehdä osoitteeseen info ( at ) lowo.fi

Yhtiö ei ole nimennyt tietosuojavastaavaa. Tietosuojavastaava nimetään käsittelyn niin edellyttäessä.

3. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS JA PERUSTE

LoWo Oy:n / lowo.fi:n keräämiä henkilötietoja käytetään palveluiden tuottamiseen ja toteuttamiseen, sopimusvelvoitteiden täyttämiseen, tuotekehitykseen sekä LOWO:n liiketoiminnan kehittämiseen.

Peruste henkilötietojen käsittelylle on oikeutettu etu, tai niiltä osin kuin tiedot kerätään erillistä suostumusta vastaan esimerkiksi palvelutuotannon yhteydessä, suostumus.

Tallennamme tietoja erilaisiin rekistereihin. Näitä rekisterejä ovat

  • Markkinointirekisteri (käyttötarkoitukset: liiketoiminnan kehittäminen, viestintä, tuotekehitys)
  • Asiakasrekisteri (käyttötarkoitukset: palvelutuotanto, sopimusvelvoitteiden täyttäminen, tuotekehitys, liiketoiminnan kehitys)

Evästeiden osalta käsittelyperusteena on käyttäjän antama suostumus tai, sivun toiminnan kannalta välttämättömien evästeiden osalta, oikeutettu etu. Käyttäjä voi hallita evästeasetuksiaan verkkosivulla.

Välttämättömiä evästeitä käytetään varmistamaan sivun toiminta. Muita evästeitä ja analytiikkatietoja käytetään rekisterinpitäjän palvelujen ja verkkosivun kehittämiseksi.

4. HENKILÖTIEDOT

Sivustolla on käytössä evästeet (cookies).

Muita tallennettavia henkilötietoja ovat käyttäjänimet ja salasanat, sekä muut palveluun tallennetut tiedot käyttäjältä.

Tällaisia käyttäjän antamia tai käyttäjältä palvelussa tai palvelutuotannon yhteydessä käsiteltäviä tietoja voivat olla yhteystiedot, oikeustoimien sisältö, syntymäaika, henkilötunnus ja henkilökohtaiset mieltymykset (kuten ruoka-, musiikki-, tai vaatemieltymykset).

Lisäksi tallennetaan asiakkuuksien erottamiseen liittyvät välttämättömät tiedot kuten asiakasyhteydenoton tiedot.

Tietoja tallennetaan aina vähimmäismäärä.

5. TIETOLÄHTEET

Rekisterin sisältämiä tietoja kerätään asiakas- tai yhteistyösuhteen kautta, verkkosivustomme yhteydenottolomakkeen kautta sekä tapahtumiin ja verkkotapahtumiin ilmoittautumisista ja osallistumisista.

Sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi käsitellyt tiedot keräämme joko palvelun hankkivalta asiakkaalta itseltään tai tämän edustajalta.

Evästeet tallennetaan verkkosivun käyttämisen yhteydessä.

6. TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietoja säilytetään 12 kuukauden ajan, tai pidempään mikäli lainsäädännöstä tällainen vaatimus seuraa.

7. TIETOJEN LUOVUTUKSET JA SIIRROT

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Tietoja yrityksen lisäksi käsittelevät sen yhteistyökumppanit ja alihankkijat (kuten pilvipalvelutoimittaja).

Jotkin palveluntarjoajistamme toimivat tai heillä voi olla pääsy henkilötietoihin Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella, joten heidän käsittellessään tietoja (esimerkiksi kun ne tallennetaan pilvipalveluumme) tapahtuu henkilötietojen siirto ETA-alueen ulkopuolelle.

Tällöin huolehdimme tarvittavista suojatoimenpiteistä ja toteutamme tarvittavia lisäsuojatoimia henkilötietojen suojaamiseksi sovellettavan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Lisäsuojatoimet merkitsevät joko 1) tiedonsiirtoa maihin, joilla on EU:n Komission päätös riittävästä tietosuojasta tai 2) EU:n vakiosiirtolausekkeiden käyttämistä ja täydentämistä tarpeen mukaan täydentävillä suojatoimilla.

8. TIETOJEN SUOJAUS

Henkilötietoihin on rajattu pääsy. Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Henkilötiedot on turvattu salasanasuojauksella sekä tietoturvapäivitykset ovat käytössä.

Henkilötietojen käsittely kuuluu rajatulle osalle rekisterinpitäjän henkilöstöä ja tietoja käsittelevät tahot ovat vaitiolo- ja salassapitovelvollisia henkilötiedoista.

9. REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Yhteydenotot rekisteröidyn oikeuksiesi käyttämiseen tulee lähettää info (at) lowo.fi

a) Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

b) Oikeus tietojen oikaisuun
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat virheelliset tai epätarkat henkilötiedot korjataan tai niitä täydennetään.

c) Oikeus tietojen poistoon
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistoa, jos: henkilötietoja ei enää tarvita niiden alkuperäistä käyttötarkoitusta varten henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti

d) Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä jos:

  • rekisteröity kiistää tietojen oikeellisuuden
  • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa niiden poistamista ja sen sijaan vaatii niiden käytön rajoittamista
  • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse tietoja niiden alkuperäiseen käyttötarkoitukseen, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi

e) Vastustamisoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa häntä koskevien tietojen käsittelyä henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella mikäli rekisterinpitäjä ei voi osoittaa että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

f) Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat rekisterin tiedot yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

g) Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus kansalliselle valvontaviranomaiselle joka on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu, mikäli rekisteröity katsoo että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu sitä koskevaa lainsäädäntöä.